Kapcsolat és adatkezelés

Lászka Ügyvédi Iroda

H-1111 Budapest, Irinyi József u. 23. II. emelet 3.

Telefon: +36 1 209 2530  és  +36 1 361 0455

Email: advocat@laszka.hu

Irodánk a Petőfi híd budai hídfőjében, a hídról lejövő Irinyi József utca és az azt kersztező Karinthy Frigyes utca sarkán lévő jellegzetes félkörben, a Műegyetem nagy kollégiuma után, a bauhaus stílusú házak egyikében található.

Az iroda egész környékén, így az iroda előtti félkörben is fizetős és maximum négy órás a parkolás. Cserében általában vannak szabad helyek.

 

A Lászka Ügyvédi Iroda adatkezelési tájékoztatója

A Lászka Ügyvédi Iroda (székhelye: 1111 Budapest, Irinyi József u. 23. II. 3., bejegyzési száma a Budapesti Ügyvédi Kamarában: 260., a továbbiakban: adatkezelő) a természetes személy (a továbbiakban: érintett) személyes adatainak kezelését a Magyarországon hatályos jog­szabályok, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet (Általános Adat­védelmi Rendelet, a szokásos rövidítése GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai, valamint a jelen tájékoztatóban leírtak szerint végzi.

1.         Az adatkezelő elérhetősége:

Cím:                1111 Budapest, Irinyi József u. 23. II. 3.

Honlap:           www.laszka.hu

E-mail:            advocat@laszka.hu

Az adatkezelési tájékoztató közzétételre kerül az adatkezelő www.laszka.hu honlapján. Az adatkezelő az adatkezelési rendszerét továbbfejlesztheti és módosíthatja, ami a tájékoztató módosításával járhat. Kérjük ezért, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresése előtt tanulmányozza a tájékoztató akkor hatályos változatát.

2.         Adatfeldolgozó közreműködése és adattovábbítás

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe. Az adatkezelő igénybe vétele nem minősül adattovábbításnak. Az adatfeldol­gozók:

-           Korall Számviteli Bt., (székhely: 1132 Budapest, Váci út 64/b. VI. em. 1.; cgsz: 01-06-791890)

-           Editus Novum Kft. (székhely: 1116 Budapest, Kővirág sor 63/b.; cgsz: 01-09-695210)

Az adatkezelő a személyes adatokat csak akkor továbbítja, ha az érintett ehhez hozzájárult, vagy a továbbítást jogszabály írja elő.

3.         Az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló érintettek adatainak kezelése

Az adatkezelés célja az érintettel szerződés létesítése, teljesítése, módosítása vagy megszüntetése. Az adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatot létesítő érintetteknek azokat a személyes adatait kezeli, amelyek a szerződés teljesítéséhez valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek (a továbbiakban együttesen: szerződéses adatok).

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséig tart, beleértve a szerződésből eredő jogok elévülési idejét is, kivéve ha jogszabály ennél hosszabb adatkezelési időt ír elő.

A szerződéses adatokon felül az érintett további személyes adatait is megadhatja az adatkezelő­nek. Az ilyen további adatok kezelésére az adatkezelővel szerződésben nem álló személyek adatai­nak kezelési szabályai vonatkoznak.

A szerződéses kapcsolat létesítése a szerződésben vagy a szerződés mellékleteiben szereplő személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást jelenti.

4.         Személyek megfigyelése

Az adatkezelő személyek megfigyelésére vonatkozó tevékenységet nem folytat.

5.         Az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban nem álló érintettek adatainak kezelése

Az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban nem álló érintettek adatait az adatkezelő kizárólag a kapcsolatfelvétel céljának megfelelő ideig és módon kezeli. A kapcsolatfelvétel során az adatkeze­lő tájékoztatja az érintettet, hogy mely adatok szükségesek a kapcsolatfelvételhez. A kapcsolatfel­vételhez szükséges adatok megadásának hiányában a kapcsolat nem jön létre vagy korlátozott lesz.

Az adatkezelő a www.laszka.hu honlapján nem használ cookie-kat (sütiket). Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a honlap meglátogatása kapcsán az érintettek által használt számítógépes programok, így különösen a browser (böngésző) is adatokat rögzíthetnek. Az érintett által használt számítógépes programok, így különösen browser beállításaira az adatkezelőnek nincs ráhatása, az általa használt számítógépes programjainak a beállításairól az érintettnek kell gondoskodnia.

Az érintett a jogosult visszavonni vagy korlátozni az adatkezelő adatkezelési jogosultságát.

Az adatkezelő ügyvédi tevékenységet folytat. Az ügyvédi tevékenység egyik sajátosága, hogy az adatkezelő az ügyfelétől kapott megbízás alapján az adatkezelővel szerződéses viszonyban nem álló, sőt az adatkezelő ügyfelével ellenérdekű érdekeltek adatai is kezeli a megbízási szerződés keretében. Az ilyen adatok kezelését az adatkezelő az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint végzi.

6.         Automatizált profilalkotás és döntéshozatal

Az adatkezelő automatizált profilalkotást vagy döntéshozatalt nem alkalmaz.

7.         Jogorvoslat

Az érintett az adatkezelőtől kérheti a személyes adataiba való betekintést, a személyes adatai helyesbítését, továbbá ha az adatkezelés célja már nem indokolja, akkor a személyes adatai kezelésének korlátozását vagy megszüntetését.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

Budapest, 2018. november 14.

dr. Lászka János

ügyéd, irodavezető

Lászka Ügyvédi Irodadr. Lászka János

1981-ben szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1984 óta bejegyzett ügyvéd, 1991-ben alapította a Lászka Ügyvédi Irodát, amelynek azóta a vezetője. Specialitása a gazdasági és a pénzügyi jog. Irodavezetőként legfontosabbnak mindig az ügy, az ügylet és az ügyfél bizton­ságát tekinti. Ez nem jelent konzervativizmust, és nem jelenti az újszerű megoldásoktól való tartózkodást, hanem csak nagyfokú óvatosságot és aprólékos gondosságot. Munka közben kerüli a kalandokat, cserében viszont a szabad idejét igyekszik különleges módokon és helyeken eltölteni, erről bővebben itt.dr. Somkúti Éva

1981-ben szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon töltött polgári peres tanácsvezető bírói évek, majd az üzleti életben folytatott jogtanácsosi gyakorlat után 1997-ben jegyezték be ügyvédként. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Az iroda munkaszervezetében 1997 óta vesz részt. Specialitása a gazdasági jogon belül a pénzügyi szervezetek joga. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az irodánk által intézett munkajogi ügyek száma, amelyek szintén a szakterületébe tartoznak.dr. Tóth Annamária

1998-ban szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 2002 óta bejegyzett ügyvéd. Angol nyelvből nyelvvizsgával rendelkezik. Az iroda munkaszervezetében 1998 óta vesz részt. Specialitásai a csőd- és felszámolási eljárás, a követelések jogszerű érvényesítése és a környezetvédelem joga. Irodánkon belül elsődlegesen ő foglalkozik az alapítványokkal, egyesületekkel és egyéb társadalmi szervezetekkel, valamint részt vesz a munkajogi ügyekben is.Dobai Zsuzsanna

1992 óta vezeti az iroda titkárságát, kezeli a pénztárát és részt vesz a könyvelésben. 1997-től kezdve az ügyvezetője az irodával szakmai ügyekben együttműködő Lászka és Társa Gazdasági Tanácsadó Iroda Kft-nek.


Lászka Ügyvédi Iroda H-1111 Budapest, Irinyi József u. 23. II. emelet 3. telefon: +36 1 209 2530 e-mail: advocat@laszka.hu www.laszka.hu